خديجة دختر شهید حسن اسماعيل بر اثر بیماری چندساله پرکشید.