کاربران در مورد OTT پرسیدند و اینکه برخی آن را مترادف VOD میدانند. در تصویر زیر به تفاوت های OTT و VOD پرداخته شده است.