🔹🔸🔹 سرفصل های پیشنهادی 🔹🔸🔹

🔹🔸🔹 سواد رسانه و انواع آن 🔹🔸🔹

◀️ رسانه شناسی و سفره رسانه ای
◀️ رژیم مصرف رسانه ای
◀️ تکنیک ها و فنون اقناعی
◀️ سواد شبکه های اجتماعی
◀️ سواد گیم و بازی های رایانه ای
◀️ تفکر نقادانه و خلاقانه
◀️ سواد خبری
◀️ سواد روایت
◀️ اخبار جعلی و شیوه های مواجهه با آن

🔹🔸🔹 حیطه فردی و خانوادگی 🔹🔸🔹

◀️ توان افزایی ارتباطی در ارتباطات انسانی
◀️ رهاشدگی در فضای مجازی و راهکارهای مواجهه با آن
◀️ مدیریت رسانه در خانه و خانواده
◀️ اعتیاد رسانه ای و اینترنتی
◀️ سلامت در زیست مجازی (جسمی و روانی)
◀️ بایسته های حضور کودکان در فضای مجازی

🔹🔸🔹 حیطه تخصصی و حرفه ای 🔹🔸🔹

◀️ اصول روابط عمومی و روابط عمومی مدرن
◀️ آینده شناسی رسانه ها و فناوری
◀️ اصول خبرنگاری و خبرنگاری در بستر رسانه های اجتماعی
◀️ پرسونال برندینگ
◀️ دیجیتال مارکتینگ
◀️ بازشناسی جنگ شناختی و جنگ رسانه ای
◀️ جنگ روایت ها
◀️ مخاطب شناسی
◀️ فکت چکینگ و راستی آزمایی خبری
◀️ مخاطب شناسی
◀️ بازشناسی جنگ رسانه ای و شناختی
◀️ تبلیغات (سیاسی، اقتصادی)
◀️ شیوه های کنشگری موثر رسانه ای در جهاد تبیین
◀️ استریمینگ و استریمرها