مد، ابراز وجود و ویترین سازی از خود برای متفاوت بودن است