هر کسی هر جای این نقشه از مقدسات صهیونیسم حرف بزند جریمه مالی و حتی حبس دارد.

درخواست دعوت به عنوان مهمان برنامه

در صورت نیاز به مشاوره می توانید فرم را تکمیل نمایید و یا با ما در ارتباط باشید.