هر کسی هر جای این نقشه از مقدسات صهیونیسم حرف بزند جریمه مالی و حتی حبس دارد.